RCK logo

regionalni centar kompetentnosti

tehničke škole sisak

30.09.2022

U petak, 30. rujna 2022. godine s početkom u 10,00 sati na privremenoj lokaciji Regionalnog centra
kompetentnosti Tehničke škole Sisak održan je 24. sastanak projektnog tima projekta
KK.09.1.3.01.0014 Uspostava RCK Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike i računalstva u
Sisačko-moslavačkoj županiji, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu
Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Sadržaj rada sastanka:
1. Analiza provedenih aktivnosti – nabave i edukacije, realizacija potpisanih ugovora
2. Plan aktivnosti za razdoblje lipanj-rujan
3. Ostala pitanja
Usvojeni su zaključci sastanka te su dogovorene daljnje aktivnosti za naredno razdoblje.